Privacyverklaring

Sana Health geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sana Health.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/10/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMING:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van natuurgeneeskundige behandelingen van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact-of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

NIEUWSBRIEF:

Wij hebben een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Natuurgeneeskunde en nieuws rondom mijn praktijk, mijn diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief worden nooit aan derden verstrekt.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET:

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

PRIVACY VERKLARING BIJ AANGAAN VAN EEN BEHANDELING:

Dit is de privacy verklaring van onze natuurgeneeskundige praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen bij onze behandelingen.
Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om aan wettelijke eisen te voldoen.

VERZAMELDE GEGEVENS:

Bij een behandeling vragen wij om persoonlijke gegevens om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
– Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg
– Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen
– Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
– Het behandelen van geschillen
– Het doen uitoefenen van accountantscontrole
– Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
– Verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN:

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:
Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling zoals uw huisarts met uw expliciete toestemming.
– Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
– Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek) zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst.
– Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft anderen, indien:
u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het behandelverslag vastgelegd.

INZAGE EN RECTIFICATIERECHT:

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDINGSPLICHT:

De gegevens binnen het patiëntendossier worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking te maken hebben.
Behalve de natuurgeneeskundige die u behandeld heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere natuurgeneeskundigen in onze praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

BEWAARTERMIJN:

Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 15 jaar bewaard blijven.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:

Sana Health
Promenadeplein 103, 2711 AB, Zoetermeer, Nederland, T 06-82733020

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze informatie?

Stel jouw vraag aan Sana Health!